Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu

Anna Pluta

Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu

 

Podjęty przez dr Annę Plutę temat, dotyczący sprawności pracowników wie­dzy działających pod presją czasu, uważam za interesujący poznawczo. Proble­matyka związana ze znaczeniem pracowników wiedzy i czasu dla działalności organizacji jest ciągle aktualna w praktyce gospodarczej, a podejmowane na naukowym gruncie rozważania nie rozwiązują pojawiających się nowych pro­blemów tego obszaru, szczególnie związanych ze sprawnością działania pra­cowników. W recenzowanej pracy Autorka pogłębia już postawione pytania i wnikliwie analizuje stosowane rozwiązania (elastyczność, zwinność, presja czasu, organizacja oparta na wiedzy), jak i otwiera pewne nowe pola badawcze (m. in. składowe presji czasu, wymiary i model kształtowania sprawności dzia­łania). (…) Recenzowana rozprawa stanowi niewątpliwie oryginalne opraco­wanie naukowe, będące wkładem dr Anny Pluty w rozwój nauk o zarządzaniu.
Fragment recenzji dr hab. Beata Skowron-Mielnik prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-10-08

ISBN: 978-83-797-2217-4

Liczba stron: 328

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 55,00 zł