Instytucje edukacyjne-zagrożenia-bezpieczeństwo Konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne

Instytucje edukacyjne-zagrożenia-bezpieczeństwo Konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne

44,80 zł

3602

 

Jest to pierwszy tom serii „BEZPIECZEN´STWO A EDUKACJA”. Zadaniem serii be?dzie prezentowanie analiz, polemik, rozpraw i wyniko´w badan´ dotycza?cych problemo´w z pogranicza szeroko rozumianych nauk społecznych, bezpieczen´stwa i edukacji. Mam nadzieje?, z˙e seria spotka sie? z zainteresowaniem szerokiego grona czytelniko´w, kto´rym bliska jest problematyka z tego zakresu. Cykl seminario´w, konferencji i spotkan´ naukowych z ekspertami oraz przedstawicielami słuz˙b i formacji mundurowych pod nazwa?: „BEZPIECZEN´STWO A EDUKACJA” zapocza?tkowałam w roku 2015 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Miały one za zadanie realizowac´ kilka celo´w: m.in. informacyjny i edukacyjny, a takz˙e stac´ sie? platforma? wymiany mys´li i dos´wiadczen´ oraz generowania nowych perspektyw i koncepcji rozwia?zan´ wyste?puja?cych problemo´w, z kto´rymi mamy wspo´łczes´nie do czynienia. Cykl jest nadal kontynuowany. Adresatem spotkan´ naukowych, seminario´w i konferencji było i jest szerokie grono odbiorco´w: m.in. studenci, pracownicy naukowi, eksperci, przedstawiciele słuz˙b i instytucji, w tym osoby zarza?dzaja?ce i pracownicy (nauczyciele) instytucji edukacyjnych. Pokłosiem wspomnianych seminario´w, spotkan´ naukowych i konferencji sa? publikacje z tego zakresu, kto´re podejmuja? aktualne wa?tki, problemy i dylematy z pogranicza nauk społecznych, bezpieczen´stwa i edukacji. Niniejsza seria ma stac´ sie? kontynuacja? tego procesu, rozszerzaja?c przy tym repertuar form prezentacji wiedzy i dos´wiadczen´ z tego zakresu. Opro´cz publikacji w formie opracowan´ wieloautorskich, w niniejszej serii publikowane be?da? ro´wniez˙ monografie, dysertacje, ekspertyzy i raporty z badan´, a takz˙e prace przyczynkowe i polemiczne dotycza?ce problemo´w z pogranicza i wzajemnych relacji mie?dzy problematyka? z zakresu bezpieczen´stwa, nauk społecznych i edukacji z uwzgle?dnieniem wyste?puja?cych tendencji, aktualnych zmian, perspektyw i konteksto´w wyste?powania przedstawianych problemo´w. .

Problematyka z zakresu edukacji, bezpieczen´stwa i skorelowanych z nia? wspo´łczesnych zagroz˙en´, zmian i konteksto´w społecznych, a takz˙e koniecznos´ci permanentnego uwzgle?dniania złoz˙onos´ci zjawisk i towarzysza?cych im problemo´w to bardzo wymagaja?cy teren, obwarowany duz˙a? liczba? nieustannych zmian, kto´ry implikuje potrzebe? stałego analizowania, wymiany dos´wiadczen´ i dzielenia sie? nimi w celu uzupełniania wiedzy, stałego poszerzania spektrum perspektyw widzenia okres´lonych problemo´w, lepszego ich rozumienia, rozpoznawania mechanizmo´w i przyczyn ich powstawania, działania oraz tworzenia i udoskonalania metod radzenia sobie z nimi, w tym takz˙e zapobiegania im i przeciwdziałania. Mys´le?, z˙e publikowane w tej serii ksia?z˙ki w znacznym stopniu sie? do tego przyczynia?.

Redaktor serii „BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA ” – prof. nadzw. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

Adam Marszałek
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-662-2032-4

Liczba stron: 387

Cena katalogowa: 44,80 zł