Denise Levertov

Denise Levertov (1923 – 1997) amerykańska poetka pochodzenia brytyjskiego.