I`m sorry Oskar Dawicki

Oskar Dawicki

I`m sorry Oskar Dawicki

 

Pierwsze albumowe opracowanie twórczości Oskara Dawic­kiego – jed­nego z naj­bar­dziej niezwykłych pol­skich artystów współczesnych. Z wykształcenia malarz, z prak­tyki per­for­mer i post­kon­cep­tualista, a z prze­konania fatalista, stał się w ostat­nich latach bohaterem biograficz­nej powieści (Łukasz Gor­czyca, Łukasz Ron­duda, “W połowie puste“, 2010), a przede wszyst­kim głośnego i nagradzanego filmu fabular­nego “Performer” (reż. Łukasz Ron­duda, Maciej Sobieszczański, 2015), w którym sam zagrał tytułową rolę.

Książka jest pierwszą tak obszerną prezentacją dorobku Dawic­kiego. Oprócz fotograficz­nej dokumen­tacji prac i per­for­mansów prezen­tuje również fotosy z planu “Performera”, całość w efek­tow­nej, albumowej formie z wieloma całostronnicowymi i dwustron­nicowymi zdjęciami. Autor­ski wstęp napisany przez artystę przy­daje publikacji charak­teru książki artystycz­nej, a właściwie kolej­nego, nie­codzien­nego per­for­mansu. Dodat­kowo, wszyst­kie publikowane zdjęcia zostały opatrzone szczegółowymi objaśnieniami wprowadzającymi za kulisy twórczości Dawickiego.

Dofinan­sowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodowego.

Raster
Oprawa: Kartonowa Foliowana

ISBN: 978-83-938-2441-0

Liczba stron: 172

Format: 230x310mm

Cena katalogowa: 100,00 zł