Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu

Anna Pluta

Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu

55,00 zł

4322

 

Podjęty przez dr Annę Plutę temat, dotyczący sprawności pracowników wie­dzy działających pod presją czasu, uważam za interesujący poznawczo. Proble­matyka związana ze znaczeniem pracowników wiedzy i czasu dla działalności organizacji jest ciągle aktualna w praktyce gospodarczej, a podejmowane na naukowym gruncie rozważania nie rozwiązują pojawiających się nowych pro­blemów tego obszaru, szczególnie związanych ze sprawnością działania pra­cowników. W recenzowanej pracy Autorka pogłębia już postawione pytania i wnikliwie analizuje stosowane rozwiązania (elastyczność, zwinność, presja czasu, organizacja oparta na wiedzy), jak i otwiera pewne nowe pola badawcze (m. in. składowe presji czasu, wymiary i model kształtowania sprawności dzia­łania). (…) Recenzowana rozprawa stanowi niewątpliwie oryginalne opraco­wanie naukowe, będące wkładem dr Anny Pluty w rozwój nauk o zarządzaniu.
Fragment recenzji dr hab. Beata Skowron-Mielnik prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2018-10-08

ISBN: 978-83-797-2217-4

Liczba stron: 328

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 55,00 zł