Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku Tabele statystyczne tom 1 Eksport w latach 1786-1790

Szymon Kzausek

Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku Tabele statystyczne tom 1 Eksport w latach 1786-1790

 

Niniejsza publikacja jest pierwszym z dwóch tomów statystyki handlu zagranicznego Korony w końcu XVIII wieku. Zasadniczą częścią prezentowanego tomu są zestawienia statystyczne towarów stanowiących przedmiot eksportu Korony do Prus, Austrii, Rosji, Turcji i Wołoszczyzny w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XVIII stulecia. Z uwagi na różnorodność przedmiotu eksportu, towary wywożone z kraju zostały pogrupowane pod względem ich pochodzenia i przeznaczenia w ściśle określone kategorie. Całość poprzedzono wstępem i zaopatrzono w słownik towarów, wykaz jednostek miar i wag. Zestawienia dotyczą bezpośrednio okresu upadku Rzeczypospolitej, stosunkowo słabo jeszcze znanego w aspekcie gospodarczym nauce historycznej. Książka jest zatem kierowana do historyków polskich, zajmujących się dziejami Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także do badaczy z innych krajów europejskich, w tym szczególnie zajmujących się dziejami gospodarczymi Prus, Austrii, Rosji czy Turcji. Praca stanowi również pomoc dla studentów i historyków interesujących i zajmujących się badaniami nad rynkiem krajowym, rolnictwem, rzemiosłem i produkcją przemysłową.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-713-3509-9

Liczba stron: 291

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 58,00 zł