Koszyk 0

Życie jest niezdrowe... opowieść o Krystynie Sienkiewicz

Bogato ilustrowana opowieść o dzieciństwie, młodości (barwne lata legendarnego STS-u) i dorosłym życiu, o miłości i przyjaźniach, a przede wszystkim wspaniałej karierze Krystyny Sienkiewicz – gwiazdy telewizji, filmu, kabaretu, radia i estrady. Od pamiętnych ról filmowych (m.in. w Rzeczypospolitej babskiej, Lekarstwie na miłość czy serialu Rodzina Leśniewskich) po świetne kreacje teatralne i kabaretowe (była m.in. gwiazdą niezapomnianego Kabareciku Olgi Lipińskiej).

Teatr zawsze był dla niej świątynią, estrada zaś gwarantowała bliski kontakt z publicznością i pieniądze, do filmu – jak sama mówi – miała „zezowate szczęście”. Każdą formę artystyczną zawsze traktowała niezwykle poważnie – ze względu na odbiorcę, do którego podchodziła bardzo serio. Może właśnie dlatego w każdej z tych form odnajdywała się i odnajduje wyśmienicie. Grzegorz Ćwiertniewicz przedstawia też mniej znaną twarz Sienkiewicz – utalentowanej plastycznie (była studentką ASP w Warszawie) i literacko (autorka wspomnieniowej książki Cacko, Haftowane gałgany, zbioru opowiadań …zgadnij, z kim leżę).
O swojej fascynacji aktorką Grzegorz Ćwiertniewicz mówi tak: „Krystyna Sienkiewicz to charyzma. Talent. «Różowe zjawisko STS». Wielki Człowiek. Czytam ją. Oglądam. Słucham. Podziwiam. Chodziła małymi ścieżkami, aby coś zdobyć. Tego się od niej uczę”. Rzetelność autora – polonisty i recenzenta teatralnego – jego wnikliwość i podziw dla bohaterki książki zaowocowały świetnym opisem jej osobowości - niepowtarzalnej i uwielbianej przez kilka pokoleń widzów. Od lat kojarzona z tzw. komedianctwem lirycznym, o swej publiczności powiedziała w jednym z wywiadów: „Oni wiedzą, że ja chcę być ich doktorkiem. Leczyć śmiechem”. I choć życie nie oszczędzało jej trosk i chorób – od lat aktorka zmaga się z chorobą oczu – to ona się nie daje. „Krystyna kocha życie! Udaje, że jest wobec niego naiwna, wybacza mu niepowodzenia. To ono nauczyło ją pokory. Stara się widzieć w nim to, co dobre. Często padała i pada ofiarą swojej ufności wobec życia, ale stara się nie dopuszczać do siebie złych wspomnień. Oryginalnie definiuje szczęście. Mówi, że trzeba nim określać mniejsze zło. Mieliśmy wypadek? Cieszmy się, że przeżyliśmy! Złamaliśmy prawą rękę? Cieszmy się, że nie obie! Warto przyjąć jej filozofię” – zachęca Grzegorz Ćwiertniewicz.

Fragment książki

Wstęp
Krystyna Sienkiewicz należy bez wątpienia do grona najwybitniejszych
polskich aktorek. Tymczasem artystką została dzięki szczęśliwemu dla
niej zbiegowi okoliczności. Jako niespokojny Wodnik szybko nudziła się
jednym zajęciem. Już jako młoda dziewczyna wciąż poszukiwała nowych
wrażeń artystycznych. Na Krakowskim Przedmieściu 5, w gmachu Akademii
Sztuk Plastycznych, malowała obrazy, a przy ulicy Świerczewskiego 76b
projektowała scenografię dla Studenckiego Teatru Satyryków. Ale nie tylko.
Obsługiwała również lewy reflektor i sprzedawała bilety. Dla przyszłej wybitnej
aktorki teatralnej i filmowej STS stał się domem i miejscem wyłącznie
miłych doznań. To na jego scenie zdobywała bezcenne doświadczenie. Nie
pojawiłaby się na niej, gdyby nie została poproszona przez koleżankę Aleksandrę
Gustkiewicz o nagłe zastępstwo. W 1958 roku wystąpiła zamiast niej
w spektaklu teatralnym wyreżyserowanym przez Jerzego Markuszewskiego.
Udział w przedstawieniu otworzył jej drogę do dalszych sukcesów. Do dziś
wspomina z rozrzewnieniem recenzję, jaką otrzymała wtedy od Krzysztofa
Teodora Toeplitza: „Różowe zjawisko STS-u”. Należy jednak pamiętać, że
nie był to jej artystyczny debiut. Aktorka statystowała wcześniej w fi lmie
Leonarda Buczkowskiego Sprawa pilota Maresza (1955). Ale to Studencki
Teatr Satyryków był dla młodej studentki swoistą enklawą kultury. Poznała
prawdziwą elitę, zasiadającą wówczas na widowni: Leszka Kołakowskiego,
Jana Kotta, Kazimierza Brandysa, Jeremiego Przyborę czy profesora Tadeusza
Kotarbińskiego. Miała okazję pracować z Andrzejem Drawiczem,
Agnieszką Osiecką, Stanisławem Tymem, Janem Stanisławskim, Ernestem
Bryllem i Andrzejem Jareckim. STS zastąpił jej szkołę teatralną. Tam zakochała
się w teatrze, w jego idei, w jego instytucji.

Doświadczenie zdobyte w STS-ie umożliwiło młodej aktorce podjęcie
współpracy ze znanymi teatrami – Ateneum, Rozmaitości, Syrena, Komedia,
Scena Prezentacje, Na Woli, Rampa czy poznański Teatr Polski. Artystka
odnalazła się również na estradzie, w fi lmie i kabarecie.

Niedawno zapytana przeze mnie, na czym polega fenomen Krystyny
Sienkiewicz, odpowiedziała, że nie uważa się za fenomenalną aktorkę. Starała
się być zawsze blisko publiczności, nie przemawiać do widza z mównicy,
nie pouczać go, nie tworzyć zbędnego dystansu. Nigdy nie chciała robić
z siebie aktorki „piedestałowej”, co mogłoby ją skazać na klęskę zawodową.
Uważa, że aktor powinien brać udział w przedsięwzięciu powszechnie użytecznym,
służącym ludziom.

W 2015 roku Krystyna Sienkiewicz obchodzi sześćdziesięciolecie pracy
zawodowej. W jej dorobku artystycznym znajduje się ponad sto ról (teatralnych
i filmowych). Jest autorką trzech sztambuchów: Haftowane gałgany,
Zgadnij, z kim leżę i Cacko. Zapytana, jaka naprawdę jest, odpowiada z uśmiechem:
„Jestem przytulna. Garnę się do ludzi. Głaszczę ich po głowach i chcę
być pogłaskana. Marzę o tym”.

Choć Krystyna Sienkiewicz wykonuje zawód aktorki od ponad pół wieku,
nie powstała dotychczas o niej żadna monografia. Podobnie jak w przypadku
wielu innych wielkich aktorów. „Jest cechą charakterystyczną – pisze Alicja
Helman – że prac ściśle biorąc «fa chowych», poświęconych teoretycznym
aspektom aktorstwa, znajdziemy najmniej. [...] piszących o aktorstwie (oraz
tych, którzy to czytają) najmniej interesuje aktor jako specyfi czny składnik
dzieła fi lmowego”2 lub teatralnego. W przypadku Krystyny Sienkiewicz
dziennikarze uciekają się jedynie do informacji związanych z aktualnymi
wydarzeniami (choroba, problemy z córką) lub też odwołują się do początku
kariery zawodowej Sienkiewicz (głównie STS3).

Warto podkreślić, że Krystyna Sienkiewicz od początku miała świadomość,
iż trzy sztambuchy, które wydała, stanowią raczej luźne refl eksje,
a nie merytoryczną syntezę. Zainteresowanie tymi wydawnictwami wśród
czytelników potwierdziło nie tylko ich sympatię dla artystki, ale także ich
„upodobanie do lektury autobiografii i wszelkiego rodzaju «dzienników
intymnych»”4 oraz „powszechnie znaną potrzebę szerokich rzesz czytelników
do tej formy kontaktu z «osobistościami» ukazanymi en pantouffles”5.

Książka, którą poświęcam Krystynie Sienkiewicz, nie sprowadza się do
swoistej apoteozy. Stanowi portret bogatej osobowości bohaterki i jej życia
osobistego oraz dorobku artystycznego. Dążyłem do ukazania jej drogi
do aktorstwa, ewolucji jako aktorki, relacji pomiędzy grą w teatrze, fi lmie
i kabarecie; śledziłem też, jak wątki z życia osobistego wpływały na życie
zawodowe i – co ważne – starałem się zaprezentować charakterystyczne dla
niej typy aktorstwa, kładąc nacisk na uprawiane przez nią komedianctwo
liryczne. Mając na względzie pogląd Sławomira Świątka, że „o rodzajach gry
aktorskiej czy rodzajach aktorstwa powinni się wypowiadać przede wszystkim
aktorzy”6, pozyskałem wiele opinii od przyjaciół i współpracowników
artystki, wśród których, poza aktorami, znajdują się również przedstawiciele
innych dziedzin sztuki, a także osoby spoza środowiska artystycznego.
Wykorzystałem również listy, pamiętniki, dzienniki, notatki, fotografi e,
ustne opowiadania, czyli różnego rodzaju dokumenty osobiste zdobyte
samodzielnie lub otrzymane od bohaterki książki.

Krystyna Sienkiewicz – choć początkowo zastanawiała się, czy jej życie
i dorobek zawodowy to problemy istotne dla historii teatru, filmu, estrady,
radia i telewizji – zgodziła się uczestniczyć w procesie pisania tej książki.
Jednak w żadnym razie nie wpływała na jej kształt. Udzielała wywiadów,
udostępniała materiały z prywatnych zbiorów dokumentów i pamiątek, ułatwiała
mi kontakty ze swymi przyjaciółmi.

Taki bezpośredni kontakt z bohaterką książki przyniósł oczywiście nieocenione
korzyści – przede wszystkim mogłem na bieżąco weryfi kować fakty (co nie oznacza, że w tej kwestii Krystyna Sienkiewicz trochę nie kluczyła!). Z drugiej strony – zaciągnąłem tym samym u niej spory dług. Mam nadzieję, że ta książka choć częściowo pozwoli mi spłacić dany mi kredyt
zaufania.

Dziękuję Ci, Krysiu!

Życie Krystyny Sienkiewicz, przepełnione z jednej strony tragizmem,
a z drugiej – bogate w zabawne epizody, mogłoby stanowić kanwę scenariusza
filmu, ale nie komedii; nie zawsze bowiem aktorka była komediantką
w pozaartystycznej, nie wolnej od trosk, rzeczywistości. Komedianctwo,
w którym znakomicie się odnalazła, pełniło w pewnym sensie funkcję
zasłony dymnej. Skrywało jej marzycielstwo, wrażliwość, liryzm, melancholię,
niedzisiejszość. Było poniekąd jej terapią, przywracało równowagę,
ale nigdy nie wyleczyło z przeszłości. Nie oznacza to, że jej komiczność
to wytwór fałszu. Wręcz przeciwnie. Aktorka obdarzona jest ogromnym
poczuciem humoru i zaraża nim ludzi, którzy na co dzień mogą przebywać
w jej towarzystwie. Ale poza tym, co trzeba wyraźnie zaznaczyć, Krystyna
Sienkiewicz jest filozofką, myślicielką, mądrą rozmówczynią; nie stroni od
trudnych tematów, bacznie obserwuje rzeczywistość i niezwykle trafnie ją
puentuje. To przede wszystkim dzięki intelektowi, a ponadto – oczywiście –
talentowi, może być bardzo dobrą aktorką. Na to właśnie musiałby zwrócić
uwagę scenarzysta, gdyby chciał oddać prawdziwą naturę artystki.

Opowieść o dzieciństwie Krystyny Sienkiewicz i losach jej rodziny przysparza
wiele trudności. Niechętnie opowiada ona o tamtym okresie, stara-
jąc się jednocześnie za wszelką cenę ukryć bolesne przeżycia i niewygodną
prawdę, która mogłaby kłaść się cieniem na kreowanym przez nią od lat
niemalże krystalicznym wizerunku. Jeśli już decyduje się na rozrachunek
z tragicznymi przeżyciami, czyni to, bazując na pamięci kilkuletniej dziewczynki,
którą wówczas była. „Niewiele [...] pamiętam z dzieciństwa. Mam
tylko strzępy wspomnień. Bo dziecko pamięta tylko tyle, ile opowiedzą mu
rodzice, a ja zbyt wcześnie ich straciłam”2. Szczegółowe odtworzenie jej
historii jest więc prawie niemożliwe. Można jednak podjąć próbę zrekonstruowania
wydarzeń, w czym pomocne okażą się wspomnienia aktorki opisane
w jej książkach (zwłaszcza w Haftowanych gałganach; istnieje jednak
niebezpieczeństwo popełnienia błędu: w zbiorze tym rzeczywistość miesza
się z fantazją, co miało ułatwić wyrażanie myśli; niekiedy ich autorka
posługuje się pseudonimem „Waleria” lub „Walesia”, zmienia imiona ludzi
i nazwy miejscowości) czy też zasłyszane podczas spotkań z nią, listy, które
otrzymała od osób znających jej rodziców, opowieści ciotki oraz dokumenty.
Niezwykle ważne są też opowieści ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio
zetknęli się wtedy z Krystyną lub jej bliskimi.

Rodzina Krystyny Sienkiewicz pochodzi spod Grodna. Dawno temu, po
jednym z wywiadów w radiu, zadzwoniła do niej pewna słuchaczka, która
powiedziała, że rodzina artystki pochodzi dokładnie z Sopoćkiń, spod
Grodna, bo ona to jakoś sobie zapamiętała. Krystyna była kiedyś w Grodnie
z pomocą humanitarną. Z wyjazdu zapamiętała rynek i rozebrany kościół,
a także sentymentalne opowieści o tym, jak to wszystko wyglądało za polskich
czasów. Podekscytowana zapytała wówczas jedną z kobiet, gdzie są
Sopoćkinie. „A tam, gdzie słońce wschodzi, czyli na wschód od Grodna”
– usłyszała. Było to dla niej niebywale symboliczne, że jej rodzina pochodzi
stamtąd, gdzie słońce wschodzi. „Sienkiewiczowie to była jakaś szlachta
zaściankowa. Wiem, że mam herb, ale to dla mnie bez znaczenia”3 –
wyznaje aktorka.

W Sopoćkiniach, miejscowości oddalonej o dwadzieścia sześć kilometrów
od Grodna, znajdującej się wówczas na terytorium Królestwa Polskiego
i należącej do guberni suwalskiej, mieszkała Ludwika Sienkiewicz

– matka ojca Krystyny. „Duża babcia” zapadła wnuczce w pamięć, gdyż często
mówiono o niej w jej obecności. Nie tylko w dzieciństwie, ale również
w dorosłym życiu: „Była ładną kobietą – wspomina aktorka, przeglądając
zdjęcia. – Mam po niej kawałki różnych gałganków. Podobno przygotowała
dla mnie kilka kufrów wiana, ale zostały po stronie rosyjskiej. Kupiłam sobie
dwadzieścia pięć kufrów i zapełniam je. To jest moje odrastanie”4. Babcia
Ludwika cieszyła się powodzeniem u mężczyzn. O jej rękę starało się wielu
adoratorów, a ona na drugiego męża wybrała pana o nazwisku Rybko.
„Według mojej rodziny nazywał się haniebnie. Jak po Sienkiewiczu ktoś
wychodzi za Rybko – popełnia mezalians. Gdyby chociaż Rybka... Może
brzmiałoby to lepiej. Ale Rybko? To brzmi ukraińsko, białorusko”5.

Dwudziestego trzeciego października 1902 roku w Sopoćkiniach urodził się
ojciec Krystyny Sienkiewicz – Edward Sienkiewicz. Z zachowanych dokumentów
wynika, że był mężczyzną średniego wzrostu (mierzył 169 cm),
miał niebieskie oczy i brązowe włosy. Córka do dzisiaj pieszczotliwie nazywa
go tatulkiem lub tatusiem.

Sopoćkinie po pierwszej wojnie światowej do 1939 roku znajdowały się
w granicach Rzeczypospolitej. Były siedzibą wiejskiej gminy Wołłowiczowce
w powiecie augustowskim. Miejscowość zamieszkiwali głównie Polacy,
a przed drugą wojną światową również Żydzi, z których większość została
zamordowana przez Niemców. Na mocy postanowień konferencji jałtańskiej
władze sowieckie zobowiązały się do zwrotu Polsce terytoriów na zachód od
linii Curzona, która w tym rejonie przebiegała wzdłuż Niemna. Sopoćkinie
spełniały ten podstawowy warunek, bowiem znajdowały się na zachód od
tej linii. Ponadto, o czym już wspomniano, zamieszkane były prawie wyłącznie
przez Polaków. Mimo to zapadła decyzja o pozostawieniu miejscowości
w granicach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Do Białorusi
należą do dzisiaj, choć w dalszym ciągu mieszkają tam Polacy, którzy dbają
o swoją odrębność kulturową. Warto dodać, że Sopoćkinie to jedyna białoruska
miejscowość, której władze zgodziły się na dwujęzyczne – polskie
i białoruskie – nazewnictwo ulic. „W Sopoćkiniach była ziemia, tam mój
ojciec budował dom, tam miało przebiegać całe moje dzieciństwo. Rybki
i Rosja pozabierały wszystko”6 – opowiada Krystyna Sienkiewicz.
Matka aktorki, Anna Sienkiewicz z domu Berdowska, urodziła się
17 grudnia 1906 roku w okolicy Lajki, w powiecie szczuczyńskim, w dawnej
gminie wiejskiej Ostryna, istniejącej do 1939 roku w województwie nowogródzkim
w Polsce (obecnie na Białorusi). Córka zapamiętała ją jako bardzo
ładną kobietę średniego wzrostu, o owalnej twarzy, ciemnoblond włosach
i ciemnych oczach. Jest przekonana, że talenty artystyczne odziedziczyła
właśnie po niej. O ile z matką ojca łączyły Krystynę jakieś wspomnienia,
o tyle o „małej babci”, rodzicielce mamy, nie wie nic. Nie zna nawet jej
imienia.

Krystyna Waleria urodziła się jako drugie dziecko państwa Anny
i Edwarda Sienkiewiczów. Pierwszy był jej brat – Ryszard – starszy od niej
o prawie trzy lata (ur. 18.08.1932). Krysia przyszła na świat 14 lutego 1935
roku. „Wiem, że urodziłam się 14 lutego, bo stryjenka Janina Pieńkowska
mówiła mi, że jestem w połowie miesiąca urodzona. A rok? To nie ma znaczenia.
Geny i osobowość są ważne. Potrzeba tańcowania!”8. Co do roku
rzeczywiście nie można mieć pewności, gdyż, jak aktorka sama przyznaje,
„świadkowie plączą się w zeznaniach”., ale nie ma to dla niej większego znaczenia,
ponieważ „odczuwa konsekwentną niechęć do dat w swoim życiu”1°.
Poza dniem urodzenia wątpliwości nie budzi również znak zodiaku: „Moim
znakiem jest Wodnik. W mądrej książce można przeczytać o mnie, że najbardziej
uduchowieni ludzie rodzą się pod tym znakiem. Wielu z nich to
duchowi samotnicy nienadający się do kolektywnego życia. Chyba że sami
propagują ideę wspólnoty. Słynna kabalarka Pellegrini podaje, że szczęśliwe
numery to: 7, 14, 20. Kolory: szary, zielony, kobalt. Roślina: paproć. Kwiat:
azalia. Metal: chrom. Minerał: sód. Ptak: jaskółka. Drzewo: modrzew. Zbierać:
maski. W żadnym innym znaku zodiaku nie spotykamy tylu poetów,
myślicieli, wynalazców i innych ciekawych ludzi, co w tym”.

Opublikowano dzięki uprzejmości Wydawnictwa Marginesy

Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość 1 Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość Jan Kaczkowski Piotr Żyłka
29,53 34,90
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Maria Amparo Muoz y Borbón. Księżna Czartoryska 1 Maria Amparo Muoz y Borbón. Księżna Czartoryska Barbara Obtułowicz
35,53 42,00
Rabat 15% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Andrzej Niemczyk. Życiowy tie-break 1 Andrzej Niemczyk. Życiowy tie-break Andrzej Niemczyk Marek Bobakowski
35,91 39,90
Rabat 10% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Duża Solidarność, mała solidarność. Biografia Henryki Krzywonos 1 Duża Solidarność, mała solidarność. Biografia Henryki Krzywonos Agnieszka Wiśniewska
29,53 34,90
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Weber. Życie i dzieło 1 Weber. Życie i dzieło Dirk Kaesler
46,08 48,50
Rabat 5% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze 1 Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze Wojciech Bonowicz
29,53 34,90
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Anna Solidarność. Życie i działaność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010) +CD 1 Anna Solidarność. Życie i działaność Anny Walentynowicz na t... Sławomir Cenckiewicz
41,45 49,00
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Fryderyk Chopin. Geniusz muzyczny +CD 1 Fryderyk Chopin. Geniusz muzyczny +CD Bogusław Kaczyński
116,75 135,00
Rabat 14% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Uciec jak najwyżej. Nie dokończone życie Wandy Rutkiewicz 1 Uciec jak najwyżej. Nie dokończone życie Wandy Rutkiewicz Ewa Matuszewska
25,30 29,90
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Witold Urbanowicz -  legenda polskich skrzydeł 1 Witold Urbanowicz - legenda polskich skrzydeł Wojciech Krajewski
54,99 65,00
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Stefania Wojtulanis-Karpińska 1 Stefania Wojtulanis-Karpińska "Awiomama". O kobiecie, która ... Magdalena Berkowicz
25,30 29,90
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Saleta. Łowca adrenaliny Wyprzedaż 1 Saleta. Łowca adrenaliny Przemysław Słowiński Przemysław Saleta
5,00 29,90
Rabat 83% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Mężowie niezłomni 1 Mężowie niezłomni Michał Rożek
33,76 39,90
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Lekarz z Westerplatte 1 Lekarz z Westerplatte Krzysztof Zajączkowski
47,03 49,50
Rabat 5% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Steve Jobs 1 Steve Jobs Walter Isaacson
35,99 39,99
Rabat 10% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Ania. Biografia Anny Przybylskiej 1 Ania. Biografia Anny Przybylskiej Grzegorz Kubicki
29,99 39,99
Rabat 25% Przedsprzedaż, Premiera 27.09.2017 r.  
George Michael Polecamy 1 George Michael Rob Javanovic
33,67 44,90
Rabat 25% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Gwiazda Afryki. Hans Marseille niepokorny as Luftwaffe 1 Gwiazda Afryki. Hans Marseille niepokorny as Luftwaffe Colin D. Heaton Anne-Marie Lewis
40,41 44,90
Rabat 10% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu 1 Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu Joanna Siedlecka
44,93 59,90
Rabat 25% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak 1 Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak Anna Kamińska
33,76 39,90
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Nienachalna z urody 1 Nienachalna z urody Maria Czubaszek
30,46 36,00
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego 1 Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego Wojciech Sumliński
33,76 39,90
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Rezydencja. Sekretne życie Białego Domu 1 Rezydencja. Sekretne życie Białego Domu Kate Andersen Brower
29,93 39,90
Rabat 25% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Maria Skłodowska-Curie. Złodziejka mężów. Życie i miłości 1 Maria Skłodowska-Curie. Złodziejka mężów. Życie i miłości Iwona Kienzler
27,83 32,90
Rabat 15% Dostępny Wysyłamy w 3-6 dni
Donald Trump. W pogoni za sukcesem 1 Donald Trump. W pogoni za sukcesem Michael D'Antonio
39,92 49,90
Rabat 20% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
Czar Chanel 1 Czar Chanel Paul Morand
26,18 34,90
Rabat 25% Dostępny Szybka wysyłka od 24h!
JA Rozmowa z Lechem Wałęsą 1 JA Rozmowa z Lechem Wałęsą Andrzej Bober
29,99 39,99
Rabat 25% Przedsprzedaż, Premiera 27.09.2017 r.