Koszyk 0

REGULAMIN

1. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://www.matras.pl, jest prowadzona przez Matras Spółka Akcyjna, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 42 509 188,00 złotych i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.matras.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

4. Klient dokonujący zamówienia w księgarni internetowej matras.pl zwany dalej „KLIENTEM” powinien wcześniej zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie matras.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy, dowód potwierdzający zawarcie umowy – warunki wystawiania faktur elektronicznych

1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę matras.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie matras.pl i obejmuje m.in. książki, podręczniki, zabawki, artykuły szkolne, nośniki elektroniczne z muzyką i filmami.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia, np. kodem odbioru za pomocą e-maila lub SMSa. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW może również nastąpić do wskazanej księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY lub do innych punktów odbioru wskazanych na stronie www.matras.pl. W miejscach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym KLIENT może samodzielnie odebrać PRODUKT. W takim przypadku, KLIENT w chwili odbioru, podaje dane niezbędne do odbioru zamówienia z danego punktu. Dane te określone są na stronie http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy

6. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanej księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY lub w innych punktach odbioru wskazanych na stronie www.matras.pl KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie podanym na stronie www.matras.pl/pomoc. W przeciwnym wypadku, Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji. Możliwy jest zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj:
http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy . Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie matras.pl.

Płatności elektroniczne obsługiwane są przez spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, której nadano numer NIP: 779-236-98-87, numer REGON: 301345068 oraz przez spółkę PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez  Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której nadano numer NIP: 779-23-08-495, numer REGON: REGON 300523444.

Za obsługę finansową płatności sklepu internetowego matras.pl odpowiedzialna jest Mat Finance Sp. z o.o. Hoża 43/49/11, 00-681 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000638175, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738.

8. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie matras.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

9. KLIENT może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy  :

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM

albo

b) w formie elektronicznej po zalogowaniu do konta KLIENTA  na matras.pl. KLIENT może pobrać fakturę oraz zapisać ją na nośniku lub urządzeniu końcowym.

W przypadku opisanym w dwóch punktach poprzedzających, SPRZEDAWCA jest zwolniony z obowiązku doręczania KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM.

10. Doręczenie faktury elektronicznej następuje z chwilą, gdy wiadomość zawierająca powiadomienie o wystawieniu faktury elektronicznej i możliwości jej pobrania z systemu została wysłana do Klienta na adres e-mail.

11. Każdy KLIENT korzystający z możliwości otrzymywana faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wyrażeniem akceptacji otrzymywania faktur w formie opisanej w ustępie poprzedzającym.

  

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony matras.pl. Więcej informacji na temat tych funkcjonalności znajduje się tutaj http://www.matras.pl/pomoc.

§ 3. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie  http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy.

2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

3. Ceny PRODUKTÓW podane w księgarni internetowej matras.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY. Ceny podane w księgarni internetowej matras.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY. Ceny PODUKTÓW mogą ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zamówienie KLIENTA dokonane przed datą wejścia w życie zmian cen lub warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.  

§ 4. Warunki realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do sześciu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia. Dni robocze, to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu i podany jest na stronie http://www.matras.pl/pomoc/tematy/warunki_dostawy. Informacja o terminie wysyłki znajdująca się przy PRODUKTACH uwzględnia konieczność skompletowania wszystkich zamawianych PRODUKTÓW oraz ich dostępność. SPRZEDAWCA potwierdza termin KLIENTOWI termin wysyłki po złożeniu przez KLIENTA zamówienia.

3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.

4. W przypadku PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” orientacyjny termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym PRODUKCIE. PRODUKTY określane jako „Zapowiedzi” są dostępne w przedsprzedaży, tzn. wysyłka takiego PRODUKTU nastąpi wtedy, gdy PRODUKT będzie dostępny w magazynie SPRZEDAWCY. W przypadku łącznego zamówienia PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” i innych działów, termin realizacji zamówienia odpowiada późniejszemu terminowi realizacji z działu „Zapowiedzi”. Podczas składania zamówienia, KLIENT korzystając z funkcjonalności strony matras.pl może podjąć decyzję o przyśpieszeniu terminu realizacji zamówienia dla PRODUKTÓW z innych działów niż „Zapowiedzi” i skorzystać z podstawowego terminu dostawy. W tym celu należy złożyć dwa oddzielne zamówienia - jedno zawierające podstawowe produkty, drugie zawierające produkty z działu „Zapowiedzi”.

5. W przypadku niedostępności zamówionych PRODUKTÓW w magazynie SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA zawiadamia o tym KLIENTA wysyłając stosowną wiadomość na podany przez KLIENTA adres e-mail. Nie później niż w terminie do 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia, KLIENTOWI zostają zwrócone pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

6.  W przypadku, gdy KLIENT nie podejmie decyzji o przyśpieszeniu realizacji zamówienia dla PRODUKTÓW z innych działów niż „Zapowiedzi”, SPRZEDAWCA dostarczy KLIENTOWI przedmiotowe PRODUKTY w ustawowym terminie 30 dni. W pozostałym zakresie, zamówienie dotyczące Zapowiedzi zostaje anulowane o czym Klient jest zawiadamiany na podany adres e-mail, chyba że termin realizacji dla PRODUKTÓW z działów „Zapowiedzi” jest dłuższy. W przypadku anulowania zamówienia w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI wpłacone przez niego środki na poczet realizacji zamówienia w zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez umożliwienie KLIENTOWI wysyłki skanu oświadczenia na adres e-mail: kontakt@matras.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: BOOKS LOGISTICS S.A., Moszna Parcela 29, 05-840 Brwinów (sugerowany dopisek: odstąpienie od umowy z Matras S.A. księgarnia internetowa matras.pl) lub złożone za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności elektronicznej na stronie matras.pl. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KLIENT pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze lub przy użyciu karty prezentowej, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru w dowolnej księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Spis księgarni stacjonarnych SPRZEDAWCY jest dostępny tutaj http://www.matras.pl/ksiegarnie

13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail kontakt@matras.pl chyba że SPRZEDAWCA udostępni odpowiednią funkcjonalność na stronie matras.pl

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres:

 BOOKS LOGISTICS S.A.,

Moszna Parcela 29,

05-840 Brwinów

(dopisek: odstąpienie od umowy z Matras S.A. księgarnia internetowa matras.pl)

 albo złożyć reklamacje bezpośrednio w księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY, w której dokonano odbioru PRODUKTU.

13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§ 7. Komentarze i recenzje

1. Na stronie księgarni internetowej matras.pl istnieje możliwość umieszczania komentarzy i recenzji oraz słów kluczowych do PRODUKTÓW.

2.Komentarze, recenzje i słowa kluczowe mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie www.matras.pl.

3. W treści komentarzy, recenzji i słów kluczowych nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem. W przeciwnym razie zostaną usunięte przez SPRZEDAWCĘ.

4. Za każdą umieszczoną recenzję, zaakceptowaną przez SPRZEDAWCĘ, KLIENT może otrzymać kod rabatowy na warunkach określonych w odrębnych regulaminach lub w e-mailu do KLIENTA przesłanym na adres podany przez KLIENTA podczas rejestracji.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Matras Spółka Akcyjna, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 42 509 188,00 złotych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej matras.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie matras.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej matras.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej księgarni www.matras.pl poświęconej polityce prywatności http://www.matras.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9. Rabat za subskrybcję Newslettera

1. KLIENT, który po raz pierwszy subskrybuje Newsletter księgarni www.matras.pl poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w oknie subskrypcji Newslettera i wyrażenie zgody na jego otrzymywanie może otrzymać powitalny kod rabatowy.

2. Kod rabatowy jest przesyłany na adres poczty elektronicznej KLIENTA podany podczas subskrypcji.

3. Kod rabatowy umożliwia dokonanie zakupów ze zniżką procentową, której wysokość i zasady uzyskania, jak również termin obowiązywania wskazuje się w wiadomości skierowanej do KLIENTA podanym przez KLIENTA wraz z określeniem, jakie grupy PRODUKTÓW obejmuje. Informacje dotyczące promocji związanych z kodami rabatowymi w tym czas trwania promocji i wysokość udzielanych rabatów są najczęściej umieszczane na stronie: http://www.matras.pl/pomoc/tematy/Promocje; http://www.matras.pl/pomoc/tematy/promocje_konkursy;
http://www.matras.pl/pomoc/tematy/konkursy.

4. Kod rabatowy nalicza się po wpisaniu w odpowiednio zaznaczone pole promocyjne w koszyku podczas składania zamówienia.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do subskrypcji newslettera i jego otrzymywania za pośrednictwem sms-a na podany numer telefonu komórkowego.

§ 10. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.matras.pl

1. Strona internetowa www.matras.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Matras Spółka Akcyjna, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 42 509 188,00 złotych i zwaną dalej również „Administratorem”.

2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny matras.pl przez Klienta, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji Klienta,
c) dostosowania witryny matras.pl do potrzeb Klientów,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny matras.pl.

10. Witryna matras.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

11. Księgarnia internetowa www.matras.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj http://www.matras.pl/polityka-cookies.

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@matras.pl lub za pomocą formularza kontaktowego: http://www.matras.pl/pomoc/kontakt lub listownie na adres Matras Spółka Akcyjna, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7.

13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres kontakt@matras.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

 § 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku nieuznania przez SPRZEDAWCĘ reklamacji, KLIENT, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Są to alternatywne metody rozstrzygania sporów (tzw. ADR). Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php].

2. KLIENT jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W przypadku uruchomienia innych Platform ODR, KLIENT zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem strony http://www.matras.pl/pomoc/tematy/najpopularniejsze/

§ 12 Zmiany regulaminu

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej matras.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.


Regulamin obowiązuje od 14.12.2016 r.

 

  

 

 

Wzór: Formularz odstąpienia od umowy

 

…………………………………………………………           Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………

Adres konsumenta:…………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:………………………………………………………………..

Numer telefonu:…………………………………………… ……………..

Numer zamówienia………………………………………………………

Data odbioru zamówienia………………………………………..…

BOOKS LOGISTICS S.A

Moszna Parcela 29,

05-840 Brwinów

(dopisek: odstąpienie od umowy z Matras S.A.  

Księgarnia internetowa matras.pl)

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja/My (*)…………………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

..................................................................................................................................................                              

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków[1]:……………………………………………………………………………………………… posiadacz rachunku……………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 [1]  O  ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.
___________________________________________________________________________________________

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
telefon: 801 MATRAS; 801 628 727; 22 204 30 00; e-mail: kontakt@matras.pl.

 


Regulamin obowiązujący do 14.12.2016:  www.matras.pl/regulamin_2016_12_14

180 księgarni Matras Zawsze po drodze Znajdź księgarnię
Matras caffe Miłe chwile z rodziną Przestrzeń malucha
Koszty dostawy Do księgarni za 0 zł! Sprawdź
Karta prezentowa Sprawdź