Koszyk 0

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ Matras S.A  

I. Definicje 

Wydawca – Matras Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa,   wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000252298, NIP: 634-10-05-237, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 42 509 188,00 zł. 

Księgarnie Wydawcy - położone na terytorium Polski stacjonarne księgarnie Wydawcy prowadzone pod nazwą „Księgarnie Matras” oraz sklep internetowy matras.pl.  

Karta Podarunkowa Matras/Karta - wydana na okaziciela w formie elektronicznego bonu towarowego, uprawniająca Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Księgarniach Wydawcy.  

Nabywca - osoba, która w stacjonarnej Księgarni Wydawcy otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Matras w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych. 

Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową Matras lub Nabywca. 

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Księgarniach Wydawcy. 

II. Warunki ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej Matras. 

2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Matras, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji w Księgarniach Wydawcy. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej Matras może być dokonane tylko w stacjonarnych Księgarniach Wydawcy. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę, o których mowa w niniejszym ustępie, przechodzą na własność Wydawcy z chwilą aktywowania Karty.  

3. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej Matras może wynosić według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 25 złotych i nie więcej niż 500 złotych. 

4. Karta Podarunkowa Matras może być użyta wyłącznie w Księgarniach Wydawcy. 

5. Karta Podarunkowa Matras nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności. 

6. Karta Podarunkowa Matras nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu. 

7. Realizacja Karty Podarunkowej Matras będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Matras w sposób nieuprawniony. 

8. Nabywca powinien chronić Kartę Podarunkową Matras przed uszkodzeniem i utratą. 

9. W sytuacji, gdy mimo uszkodzenia Karty, będzie możliwe na podstawie numeru Karty ustalenie przez Wydawcę informacji o aktualnej wartości nominalnej Karty, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania, w zamian za zwrot Karty uszkodzonej, nowej Karty o wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej Karty uszkodzonej. Termin ważności Karty upływa zgodnie z terminem ważności Karty uszkodzonej. Wymiana Karty może być wykonana tylko w centrali Wydawcy tj. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Matras 

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Księgarniach Wydawcy aktywne i  nieuszkodzone Karty Podarunkowe Matras a nadto posiadające aktualny termin ważności oraz wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. Karty bez numeru PIN na rewersie to karty, które były wprowadzone przed udostępnieniem opcji płatności w sklepie internetowym matras.pl.  

2. Przy zapłacie przy użyciu Karty, stan wartości nominalnej Karty ulega pomniejszeniu o wartość nabywanych Towarów. 

3. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualny stan konta Karty Podarunkowej Matras, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Księgarniach Wydawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.  

4. W przypadku dokonywania zapłaty przy użyciu Karty na stronie internetowej matras.pl  za pośrednictwem udostępnionych tam funkcjonalności, możliwe jest dokonanie zapłaty za Towar za całkowitą wartość zamówienia (wraz z ceną dostawy) nie wyższą niż wartość nominalna Karty i nie jest możliwe dokonanie dopłaty w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym.   

5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Karta Podarunkową Matras wielokrotnie aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej Matras. 

6. Wydawca może odmówić realizacji Karty Podarunkowej Matras w przypadku:  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Matras,  b) uszkodzenia Karty Podarunkowej Matras w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie,  c) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Matras (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania przynajmniej trzykrotnego połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w tym wypadku Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową Matras niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie.  

IV. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Kart Podarunkowych Matras 

1. Karty Podarunkowe Matras są kartami na okaziciela.  Wydawca sprzedaje dwa rodzaje kart: karty z numerem PIN dedykowane do zakupów na stronie internetowej matras.pl oraz karty bez numeru PIN do realizacji w stacjonarnych Księgarniach Wydawcy.

2. Aktywacja Karty Podarunkowej Matras następuje w stacjonarnej Księgarni Wydawcy, w chwili sprzedaży Karty Podarunkowej Matras. 

3. Karta Podarunkowa Matras jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty aktywacji Karty.  

4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji i sprzedaży Karty Podarunkowej Matras jest nota księgowa.  

 V. Rozliczenia i reklamacje Towaru oraz Kart Podarunkowych Matras 

1. Nabywca w chwili zakupu Karty Podarunkowej Matras otrzymuje od Wydawcy notę księgową, potwierdzającą stan wartości nominalnej Karty Podarunkowej Matras oraz potwierdzenie aktywacji Karty z terminala kart płatniczych.  

2. Użytkownik ma prawo sprawdzenia w każdym czasie wartości nominalnej Karty Podarunkowej Matras, co następuje bezpośrednio w Księgarni Wydawcy lub na stronie www.matras.pl.  

3. Reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej Matras w stacjonarnej Księgarni Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.  

4. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Księgarniach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, z dopiskiem "Karta Podarunkowa Matras-reklamacja".  

5. W przypadku reklamacji dotyczącej użycia Karty Podarunkowej Matras w Księgarni Wydawcy prowadzonej w formie sklepu internetowego, reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji stosownie do postanowień § 10 ust. 12 i 13 regulaminu sklepu internetowego matras.pl dostępnego na stronie internetowej http://www.matras.pl/regulamin.  

6. Do reklamacji dotyczących wad zakupionych Towarów oraz do realizacji prawa odstąpienia od umowy w przypadku umowy, która została zawarta na odległość - zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), za pośrednictwem sklepu internetowego matras.pl, stosuje się postanowienia § 5 i § 6 regulaminu sklepu internetowego matras.pl dostępnego na stronie internetowej http://www.matras.pl/regulamin. 

7. W przypadku, gdy Towar zakupiony w stacjonarnej Księgarni Wydawcy ma wadę  podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.   

VI. Postanowienia końcowe 

1. Nabywca wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej Matras nabywca powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym w Księgarniach Wydawcy i na stronie internetowej Księgarni Wydawcy tj. www.matras.pl oraz przestrzegać jego postanowień. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się w przypadku regulaminu sklepu internetowego matras.pl dostępnego na stronie internetowej

http://www.matras.pl/regulamin. 

2. Karta Podarunkowa Matras nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Podarunkowa Matras jest elektroniczną formą bonu towarowego. Z Karty podarunkowej Matras Użytkownik nie może dokonać wypłaty środków.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do spraw dotyczących nabywania Towarów w sklepie internetowym matras.pl, w związku z zawieraniem umów na odległość, stosuje się postanowienia regulaminu sklepu internetowego matras.pl dostępnego na stronie internetowej http://www.matras.pl/regulamin. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie czternastu dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu Użytkownikom zmienionego Regulaminu w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.matras.pl.  

Regulamin obowiązuje od 14.12.2016 r.

180 księgarni Matras Zawsze po drodze Znajdź księgarnię
Matras caffe Miłe chwile z rodziną Przestrzeń malucha
Koszty dostawy Do księgarni za 0 zł! Sprawdź
Karta prezentowa Sprawdź