Koszyk 0

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://www.matras.pl, jest prowadzona przez firmę: Matras Spółka Akcyjna, 40-238 Katowice, ul. Chromika 5A; wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ"

Biuro Obsługi Klienta: tel.: 801 MATRAS (628 727) lub (22) 574 24 37 (poniedziałek - piątek 8-18)

E-mail: kontakt@matras.pl

§1 Warunki realizacji zamówienia

1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę matras.pl, na której można składać zamówienia.

2. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli zamawiający, zwany dalej "KLIENTEM" zaakceptuje podczas jego składania niniejszy Regulamin poprzez nie odznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin”.

3. Po złożeniu zamówienia zamawiający, zwany dalej "KLIENTEM" otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia pocztą e-mailową na adres e-mailowy podany podczas rejestracji lub w trakcie składania zamówienia. Może także dodatkowo, jeśli wyrazi na to zgodę poprzez nieodznaczenie boksu „Chcę otrzymywać powiadomienia o stanie zamówienia SMSem” podczas składania zamówienia, otrzymać informacje o zamówieniu za pomocą SMSa na numer telefonu podany podczas rejestracji. Powiadomienia za pomocą SMSa są dostępne wyłącznie w przypadku wyboru opcji odbioru zamówienia w dowolnej księgarni Matras.

4. Przedmiot zamówienia zwany dalej „PRODUKTEM” jest wysyłany na adres podany przez „KLIENTA” jako adres dostawy. KLIENT może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia PRODUKTU.

5. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej, Poczty Polskiej. Płatność – gotówką – następuje dostarczającemu przesyłkę przy odbiorze przesyłki. Zapłaty można dokonać również szybkim przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

6. Istnieje możliwość odbioru zamówionych PRODUKTÓW we wskazanej księgarni sieci Księgarnie Matras lub innych punktach odbioru wskazanych na stronie matras.pl – w takim przypadku zapłaty za przesyłkę należy dokonać szybkim przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

7. W przypadku, gdy odbiór następuje w księgarni sieci Księgarnie Matras lub w innych punktach odbioru wskazanych na stronie matras.pl, dane PŁATNIKA znajdujące się na fakturze są traktowane jako dane ODBIORCY PRODUKTU.

8. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanej księgarni Matras lub w innych punktach odbioru wskazanych na stronie matras.pl (zgodnie z §1 ust 5), KLIENT jest zobowiązany odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie podanym przy składaniu zamówienia, podając przy odbiorze numer zamówienia (otrzymany w mailowym potwierdzeniu zamówienia). Po tym terminie nieodebrane PRODUKTY zostaną zwrócone do magazynu SPRZEDAWCY w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38B, gdzie będą pozostawać do dyspozycji KLIENTA. W przypadku nieodebrania zakupionych PRODUKTÓW przez KLIENTA, SPRZEDAWCA ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w drodze pisemnego oświadczenia, tzn. PRODUKTY pozostaną własnością SPRZEDAWCY, który zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji.

9. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT, która jest doręczona KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

10. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW. Zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§2 Ceny

1. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena PRODUKTU podana przez SPRZEDAWCĘ w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.

3. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności.

5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych PRODUKTÓW oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

6. Ceny podane w księgarni internetowej matras.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują dla księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY. Cen tych nie można w żaden sposób łączyć z promocjami i rabatami dostępnymi w księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY.

§3 Modyfikacje w zamówieniu

Po złożeniu zamówienia (po "kliknięciu" przycisku POTWIERDŹ ZAKUPY na stronie potwierdzania zamówienia) nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian poprzez witrynę www.matras.pl (sposobu dostawy, sposobu płatności, usunięcia zamówienia lub dodania dodatkowych pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp.). W celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta.

§4 Czas realizacji zamówień

1. Przyjmuje się, że zamówienie, które zostało złożone przez KLIENTA do godz. 13:00 danego dnia roboczego, wpłynęło do SPRZEDAWCY tego samego dnia roboczego, natomiast zamówienie, które zostało złożone przez KLIENTA po godzinie 13:00 danego dnia roboczego lub zostało złożone przez KLIENTA w soboty i dni świąteczne – wpłynęło do SPRZEDAWCY następnego dnia roboczego.

2. Zamówienia płatne gotówką przy odbiorze są przekazywane do realizacji natychmiast po wpłynięciu do SPRZEDAWCY.

3. Zamówienia płatne szybkim przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą płatniczą są przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia zapłaty. Brak wpływu środków na konto SPRZEDAWCY w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia.

4. Zamówienia wysyłane są do KLIENTA najpóźniej następnego dnia roboczego po przekazaniu ich do realizacji.

§5 Formy płatności i dostawy

1. Płatność – gotówką - następuje przy odbiorze przesyłki (z zastrzeżeniem §1 ust. 5). Należy jej dokonać dostarczającemu przesyłkę przedstawicielowi podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej, Poczty Polskiej.

2. Zgodnie z §1 ust. 5 niniejszego regulaminu, KLIENT podczas składania zamówienia może określić inny sposób płatności oraz dostawy.

3. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku.

§6 Warunki zwrotu

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] na piśmie w terminie 10 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. KLIENT jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.

2. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

3. PRODUKTY przeznaczone do zwrotu należy odesłać do SPRZEDAWCY wraz z oświadczeniem [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] o odstąpieniu od umowy na adres: Matras S.A., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B z dopiskiem "matras.pl".

4. Dodatkowo, w przypadku odbioru PRODUKTÓW w księgarni Matras, zwrotu PRODUKTÓW można dokonać również w księgarni, w której dokonano odbioru PRODUKTÓW ale wyłącznie w momencie odbioru.

5. Koszt odesłania PRODUKTÓW przeznaczonych do zwrotu ponosi SPRZEDAWCA.

6. Zwrot pieniędzy za zwrócone PRODUKTY, zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego KLIENTA wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§7 Warunki reklamacji

1. Reklamacji podlegają PRODUKTY jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

2. Jeżeli PRODUKTY są niezgodne z umową, KLIENT może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość PRODUKTU zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby KLIENTA inny sposób zaspokojenia.

3. KLIENT traci uprawnienia przewidziane w §7 ust. 2 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. SPRZEDAWCA odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru KLIENTOWI. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli SPRZEDAWCA w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi KLIENTOWI.

5. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Matras S.A., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B z dopiskiem "matras.pl".

6. Reklamacje są rozpatrywane przez SPRZEDAWCĘ nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego PRODUKTU lub zawiadomienia o braku PRODUKTU w dostarczonym zamówieniu.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji PRODUKT zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji.

8. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

9. W przypadku odbioru PRODUKTU w księgarni Matras, reklamacje można złożyć również bezpośrednio przy odbiorze. W miarę możliwości, zasadność reklamacji będzie rozpatrywana w momencie jej złożenia.

§8 Komentarze i recenzje

1. Na stronie księgarni internetowej matras.pl istnieje możliwość umieszczania komentarzy i recenzji oraz słów kluczowych do PRODUKTÓW.

2. Komentarze, recenzje i słowa kluczowe mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby zalogowane.

3. Za treść komentarzy i recenzji umieszczanych na matras.pl odpowiedzialna jest wyłącznie osoba, która je umieszcza.

4. W treści komentarza i recenzji nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

5. Warunkiem wyświetlenia komentarza i recenzji na matras.pl jest jego akceptacja przez SPRZEDAWCĘ.

6. SPRZEDAWCA ma prawo do kontrolowania komentarzy i recenzji oraz ich redakcji, jak też wykorzystywania fragmentów recenzji w prezentacji tytułu na profilu na Facebook.com.

7. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do nieumieszczania na matras.pl komentarzy i recenzji niezgodnych z regulaminem księgarni internetowej oraz bezprawnych.

8. SPRZEDAWCA ma prawo uniemożliwić dostęp do umieszczonych już na matras.pl komentarzy i recenzji bezprawnych, po powzięciu wiarygodnych informacji o ich bezprawności.

§9 Dane osobowe

1. Poprzez rejestrację KLIENTA w celu dokonania zakupu w księgarni internetowej matras.pl dane osobowe KLIENTA zostają umieszczone w bazie księgarni internetowej matras.pl reprezentowanej przez SPRZEDAWCĘ. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej matras.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych SPRZEDAWCY, także w przyszłości.

2. Po uzyskaniu zgody KLIENTA, SPRZEDAWCA może przekazać adres e-mail KLIENTA do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz przetwarzać przez witrynę matras.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w witrynie matras.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

3. Po uzyskaniu zgody KLIENTA, SPRZEDAWCA może przekazać numer telefonu komórkowego KLIENTA do Mobitex Telecom Sp. j. z siedzibą w Legionowie w celu informowania Go za pomocą SMSa o stanie zamówienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej matras.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej księgarni www.matras.pl poświęconej polityce prywatności. Więcej>>>

6. Księgarnia internetowa www.matras.pl używa plików Cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów.

7. Klient może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

§10 Odpowiedzialność SPRZEDAWCY

1. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego PRODUKTU wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy lub też z błędnego albo niedokładnego wskazania PRODUKTU.

2. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia w przypadku naruszenia przez KLIENTA postanowień niniejszego Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.matras.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy. zawartej przed opublikowaniem zmian umowy.

2. Nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SPRZEDAWCĘ są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej”.

3. Umowa sprzedaży PRODUKTÓW pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Potwierdzeniem tej umowy jest dostarczana KLIENTOWI na podstawie złożonego zamówienia faktura VAT.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 2.03.2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. Wszelką korespondencję do księgarni internetowej matras.pl należy kierować na adres: Matras S.A., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B z dopiskiem "księgarnia internetowa".

6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło KLIENTA bez jego wiedzy lub zgody.

§12 Warunki świadczeń usług elektronicznych

1. Składanie zamówień przez witrynę matras.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny matras.pl przez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji Klienta,
c) dostosowania witryny matras.pl do potrzeb Klientów,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny matras.pl.

3. Witryna matras.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Regulamin z dnia 2 maja 2013 r.

180 księgarni Matras Zawsze po drodze Znajdź księgarnię
Matras caffe Miłe chwile z rodziną Przestrzeń malucha
Koszty dostawy Do księgarni za 0 zł! Sprawdź
Karta prezentowa Sprawdź