Koszyk 0

REGULAMIN

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://www.matras.pl, jest prowadzona przez Matras Spółka Akcyjna, 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 21 834 188,00 złotych i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę matras.pl, na której można składać zamówienia.

2. Zamawiający w księgarni internetowej matras.pl zwany dalej „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w trakcie składania zamówienia. Może także dodatkowo, jeśli wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego check–boksu „Chcę otrzymywać powiadomienia o stanie zamówienia SMSem” podczas składania zamówienia, otrzymać informacje o zamówieniu za pomocą SMSa na podany numer telefonu. Powiadomienia za pomocą SMSa są dostępne wyłącznie w przypadku wyboru opcji odbioru zamówienia w dowolnej księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY.

4. Przedmiot zamówienia zwany dalej „PRODUKTEM” jest wysyłany na adres podany przez KLIENTA.

5. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej, Poczty Polskiej. Płatność – gotówką – następuje dostarczającemu przesyłkę przy odbiorze przesyłki. Zapłaty można dokonać również szybkim przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

6. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego dostawa zamówionych PRODUKTÓW może również nastąpić do wskazanej księgarni stacjonarnej księgarni SPRZEDAWCY lub do innych punktów odbioru wskazanych na stronie www.matras.pl. W miejscach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym KLIENT może samodzielnie odebrać PRODUKT.

7. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanej księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY lub w innych punktach odbioru wskazanych na stronie www.matras.pl KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie podanym na stronie www.matras.pl/pomoc, podając przy odbiorze numer zamówienia (otrzymany w e-mailowym potwierdzeniu zamówienia). Po upływie przedmiotowego terminu nieodebrane PRODUKTY zostaną zwrócone do magazynu SPRZEDAWCY w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38B, gdzie będą pozostawać do dyspozycji KLIENTA. W przypadku nieodebrania zakupionych PRODUKTÓW przez KLIENTA w terminie 30 dni od daty upływu terminu do odebrania PRODUKTÓW, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, SPRZEDAWCA ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji. Możliwy jest zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

8. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura, która jest doręczona KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

9. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW w związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§ 2. Ceny

1. Ceny są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności, jednak przed zatwierdzeniem zamówienia. KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy tutaj: www.matras.pl/pomoc.

2. Ceny podane w księgarni internetowej matras.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY. Ceny podane w księgarni internetowej matras.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY.

§ 3. Modyfikacje w zamówieniu

Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA w celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta. Dane kontaktowe: http://www.matras.pl/contacts

§ 4. Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin dostawy zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia tj. dni od poniedziałku do piątku, począwszy od daty złożenia zamówienia. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH.

2. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

3. W przypadku PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” termin realizacji zamówienia podawany jest przy określonym PRODUKCIE. W przypadku łącznego zamówienia PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” i innych działów, termin realizacji zamówienia odpowiada późniejszemu terminowi realizacji z działu „Zapowiedzi”. KLIENT korzystając z funkcjonalności strony matras.pl może jednak podjąć decyzję o przyśpieszeniu terminu realizacji zamówienia dla PRODUKTÓW z innych działów niż „Zapowiedzi” i skorzystać z podstawowego terminu dostawy.

§ 5. Formy płatności i dostawy

1. Klient ma do wyboru różne formy płatności i dostawy wskazane na stronie www.matras.pl/pomoc.

2. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku www.matras.pl/pomoc.

§ 6. Warunki zwrotu

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] na piśmie w terminie dziesięciu dni od wydania PRODUKTU. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (najlepiej zrobić to listem poleconym). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a KLIENT jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym towar objęty zwrotem ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

3. PRODUKTY przeznaczone do zwrotu można odesłać do SPRZEDAWCY wraz z oświadczeniem [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] o odstąpieniu od umowy na adres: Matras S.A., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B z dopiskiem "matras.pl".

4. Dodatkowo, w przypadku odbioru PRODUKTÓW w księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY, zwrotu PRODUKTÓW można dokonać również w tej księgarni, w której dokonano uprzednio odbioru PRODUKTÓW.

5. Koszt wysyłki PRODUKTÓW przeznaczonych do zwrotu ponosi SPRZEDAWCA.

6. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego KLIENTA wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym.

§ 7. Warunki reklamacji

1. Reklamacji podlegają PRODUKTY jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

2. Jeżeli PRODUKTY są niezgodne z umową, KLIENT może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość PRODUKTU zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby KLIENTA inny sposób zaspokojenia.

3. KLIENT traci uprawnienia przewidziane w §7 ust. 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym SPRZEDAWCY. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (najlepiej zrobić to listem poleconym). SPRZEDAWCA odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru KLIENTOWI. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli SPRZEDAWCA w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi KLIENTOWI.

5. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Matras S.A., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B z dopiskiem "matras.pl" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w księgarni stacjonarnej SPRZEDAWCY, w której dokonano odbioru PRODUKTU.

6. Reklamacje są rozpatrywane przez SPRZEDAWCĘ nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania KLIENTA.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji PRODUKT zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu albo przekazem pocztowym bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji.

8. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

§ 8. Komentarze i recenzje

1. Na stronie księgarni internetowej matras.pl istnieje możliwość umieszczania komentarzy i recenzji oraz słów kluczowych do PRODUKTÓW.

2. Komentarze, recenzje i słowa kluczowe mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie www.matras.pl.

3. W treści komentarzy, recenzji i słów kluczowych nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem. W przeciwnym razie zostaną usunięte przez SPRZEDAWCĘ.

4. Za każdą umieszczoną recenzję, zaakceptowaną przez SPRZEDAWCĘ, KLIENT otrzymuje kod rabatowy.

5. Kod rabatowy jest przesyłany na podany adres poczty elektronicznej KLIENTA.

6. Kod rabatowy umożliwia dokonanie zakupów ze zniżką procentową, której wysokość i termin obowiązywania wskazuje się w e-mailu do KLIENTA przesłanym na adres podany przez KLIENTA podczas rejestracji wraz z określeniem, jakie grupy PRODUKTÓW obejmuje. Informacje dotyczące promocji związanych z kodami rabatowymi, w tym czas trwania promocji i wysokość udzielanych rabatów są umieszczane na stronie http://www.matras.pl/regulaminy-promocji.

7. Kod rabatowy nalicza się po wpisaniu w odpowiednio zaznaczone pole promocyjne w koszyku podczas składania zamówienia.

§ 9. Dane osobowe

1. Dane osobowe KLIENTA, podane przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w księgarni internetowej matras.pl zostają umieszczone w bazie SPRZEDAWCY. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnymna stronie internetowej matras.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych SPRZEDAWCY.

2. Administratorem danych osobowych jest Matras Spółka Akcyjna, 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B; wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000252298, której nadano numer NIP: 634-10-05-237, numer REGON: 272315738 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 21 834 188,00 złotych

3. Po uzyskaniu zgody KLIENTA, SPRZEDAWCA może przekazać adres e-mail KLIENTA do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz przetwarzać przez witrynę matras.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w witrynie matras.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

4. Po uzyskaniu zgody KLIENTA, SPRZEDAWCA może przekazać numer telefonu komórkowego KLIENTA do Mobitex Telecom Sp. j. z siedzibą w Legionowie w celu informowania KLIENTA za pomocą SMSa o stanie realizacji zamówienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej matras.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej księgarni www.matras.pl poświęconej polityce prywatności. Więcej >>>

§ 10. Rabat za subskrybcje Newslettera

1. KLIENT, który po raz pierwszy subskrybuje Newsletter księgarni www.matras.pl poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w oknie subskrypcji Newslettera i wyrażenie zgody na jego otrzymywanie otrzyma powitalny kod rabatowy.

2. Kod rabatowy jest przesyłany na adres poczty elektronicznej KLIENTA podany podczas subskrypcji.

3. Kod rabatowy umożliwia dokonanie zakupów ze zniżką procentową, której wysokość i zasady uzyskania, jak również termin obowiązywania wskazuje się w e-mailu skierowanym do KLIENTA podanym przez KLIENTA wraz z określeniem, jakie grupy PRODUKTÓW obejmuje. Informacje dotyczące promocji związanych z kodami rabatowymi w tym czas trwania promocji i wysokość udzielanych rabatów są umieszczane na stronie http://www.matras.pl/regulaminy-promocji.

4. Kod rabatowy nalicza się po wpisaniu w odpowiednio zaznaczone pole promocyjne w koszyku podczas składania zamówienia.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do subskrypcji newslettera i jego otrzymywania za pośrednictwem sms-a na podany numer telefonu komórkowego.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 2.03.2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Wszelką korespondencję do księgarni internetowej matras.pl należy kierować na adres: Matras S.A., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B z dopiskiem "księgarnia internetowa".

§ 12. Warunki świadczenia usług elektronicznych

1. Składanie zamówień przez witrynę matras.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny matras.pl przez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Klienta,

c) dostosowania witryny matras.pl do potrzeb Klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,

e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny matras.pl.

3. Witryna matras.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

4. Księgarnia internetowa www.matras.pl używa plików Cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików Cookie znajduje się tutaj http://www.matras.pl/polityka-cookies.

Regulamin z dnia 02.09.2013 r.
Zmiana siedziby spółki w dniu 04.11.2013 r.

180 księgarni Matras Zawsze po drodze Znajdź księgarnię
Matras caffe Miłe chwile z rodziną Przestrzeń malucha
Koszty dostawy Do księgarni za 0 zł! Sprawdź
Karta prezentowa Sprawdź