Koszyk 0
Opis:
Dys­kurs doty­czący ról płcio­wych w świe­cie islamu, choć roz­bu­do­wany i wszech­obecny – zarówno w nauce, jak i w środ­kach maso­wego prze­kazu oraz w opi­nii publicz­nej – obej­muje nie­mal wyłącz­nie wzo­rzec hete­ro­sek­su­alny. Odnosi się zatem do kobiet i męż­czyzn, któ­rzy podej­mują role spo­łeczne wyni­ka­jące z ich płci bio­lo­ ... gicz­nej. Płeć bio­lo­giczna w isla­mie deter­mi­nuje toż­sa­mość czło­wieka i jego role spo­łeczne. Rodząc się jako kobieta lub męż­czy­zna, czło­wiek nabywa okre­ślone prawa i obo­wiązki. Na przy­kład kobieta dzie­dzi­czy połowę tego co dzie­dzi­czy męż­czy­zna, z kolei męż­czy­zna powi­nien utrzy­my­wać kobietę. Celem niniej­szej publi­ka­cji jest prze­ła­ma­nie tego dys­kursu. Sie­dem­na­stu auto­rów uka­zuje nie­he­te­ro­nor­ma­tywny świat islamu. Cho­ciaż jego korze­nie się­gają jesz­cze cza­sów przed­mu­zuł­mań­skich, to jed­nak dopiero w ostat­nim dzie­się­cio­le­ciu stał się obie­cu­ją­cym przed­mio­tem badań. Bada­nia doty­czą zarówno teo­lo­gii, a zatem two­rze­nia islamu gay-friendly (i sze­rzej LGBTQ-friendly), histo­rycz­nych i współ­cze­snych form nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­no­ści w spo­łe­czeń­stwach muzuł­mań­skich, jak rów­nież roz­wa­żań teo­re­tycz­nych na styku queer stu­dies, teo­rii post­ko­lo­nial­nych i ponowoczesnych. Czytaj dalej >> << Zwiń
Mniej Więcej
  • Katarzyna Górak - Sosnowska
  • 2012
  • 304
  • 235
  • 165
  • Miej własne zdanie
  • 978-83-62122-37-0
  • 9788362122370
  • ZAK7Z

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena