Regulamin konkursu „Przemek Truściński rysuje, Ty hasło rymujesz” 

zwany dalej „Regulaminem”

 

[Organizator] § 1.

 1. 1.       Organizatorem konkursu pod nazwą „Przemek Truściński rysuje, Ty hasło rymujesz  (dalej również „akcja”) jest Matras S.A. z siedzibą przy ul. Chromika 5a, 40-238 Katowice, NIP: 634-10-05-237, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000252298, kapitał zakładowy 21 834 188 zł w całości opłacony (dalej „Organizator”).

2.            Akcja jest prowadzona za pośrednictwem sieci Internet na podstronie internetowej www.matras.pl/konkurs.

3.            Organizator oświadcza, że akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.  o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)

4.            Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia akcji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 1. Organizator oświadcza i informuje, iż Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych a zwłaszcza uprawnienia określone w art. 32 ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. m.in. wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 2. Organizator podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki uczestniczenia konsumentów w akcji kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

 

[Warunki uczestnictwa w akcji] § 2.

 1. Uczestnik zanim przystąpi do rejestracji na stronie www.matras.pl oraz uczestnictwa w akcji, powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i odsyłaczami do innych regulacji prawnych.
 2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W akcji mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹  kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz umieściły hasło reklamujące księgarnię internetową Matras na stronie akcji: www.matras.pl/konkurs.
 4. Osoby, które przystąpiły do akcji nazywane są „Uczestnikami”.
 5. Udział w akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 6. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów trzecich podejmujących działania we współpracy z Organizatorem w celach związanych z przeprowadzeniem  Konkursu oraz ich wstępni i zstępni.

 

[Zasady i przebieg akcji] § 3.

 1. Akcja trwa od  dnia 10 czerwca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r. do godz. 24.00. Okres przyznawania nagród trwa do dnia 30 września 2013 r.
 2. Akcja polega na stworzeniu i umieszczeniu przez Uczestnika autorskiego hasła konkursowego reklamującego księgarnię internetową www.matras.pl lub profil jej działalności, tj. książki, czytelnictwo, czytanie. Hasło konkursowe umieszczane jest na podstronie www.matras.pl/konkurs za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności.

3. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w akcji jest zarejestrowanie się w księgarni internetowej www.matras.pl zgodnie z postanowieniami regulaminu www.matras.pl:  http://www.matras.pl/regulamin.

4.            Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

5.            W celu opublikowania na stronie www.matras.pl wyników akcji, Uczestnicy wyrażają zgodę na wskazanie laureatów akcji w następujący sposób: używany przez Uczestnika nick oraz nazwę miasta, z którego pochodzi.

 

 

[Wyłonienie zwycięzcy i nagrody] § 4.

1.            Hasła konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową złożoną z przedstawicieli

                Organizatora według ściśle określonych kryteriów.

 1. Komisja konkursowa, przyznając nagrody i wybierając laureatów na posiedzeniu tajnym, weźmie pod uwagę (i) oryginalność (ii) jakość językową oraz (iii) jakoś merytoryczną hasła konkursowego.

3.            Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach księgarni internetowej www.matras.pl do

                dnia 30.07.2013 r. do godz. 24.00 na zasadach wskazanych w § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu. Ponadto laureaci zostaną bezpośrednio zawiadomieni o przyznaniu nagrody na podany podczas rejestracji adres e-mail.

                Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.b. nadrukowanie  hasła konkursowego, uznanego przez komisję konkursową za najbardziej oryginalne  oraz najlepsze pod względem merytorycznym  i językowym spośród prac, które zyskały najwięcej głosów internautów, którzy mogą głosować na stronie b. dwudziestu laureatów otrzyma zestaw książek Wydawnictwa Znak składający się z czterech książek każdy:  Kalendarzyk niemałżeński, Dowód, Poradnik pozytywnego myślenia, Miłość z kamienia.5.                 Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:

a. nagroda pierwszego stopnia dla dwóch laureatów, których hasło konkursowe spełni kryteria tj. zostanie uznane przez komisję konkursową za najbardziej oryginalne oraz na najwyższym poziomie pod względem merytorycznym i językowym wybranych, spośród których:

                (i)     pierwszy wybrany spośród wszystkich Uczestników akcji,

(ii)  drugi spośród Uczestników, których prace otrzymały najwięcej głosów internautów głosujących za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności na podstronie www.matras.pl/konkurs

otrzymają, każdy po:

-              zestawie  książek Wydawnictwa Znak składający się z dziesięciu książek: Intruga malżeńska, Przekleństwa niewinności, Pory roku, Awantura o pieniądze albo życie, Niebo dla średniozaawansowanych, Grecy umierają w domu, Dom róży, Bezdomna, Chustka, Kod Estery każdy,

-              jednej koszulce typu t-shirt z rysunkiem Przemka Truścińskiego i z nadrukowanym odpowiednio imieniem i nazwiskiem określonego laureata i hasłem konkursowym jego autorstwa (dwa projekty koszulek),

b. nagroda drugiego stopnia dla dwudziestu laureatów - których hasła konkursowa   komisja konkursowa postanowi wyróżnić – spośród których, każdy otrzyma zestaw książek Wydawnictwa Znak składający się z czterech książek każdy:  Kalendarzyk niemałżeński, Dowód, Poradnik pozytywnego myślenia, Miłość z kamienia.

6.            Nagrody książkowe zostaną wydane w terminie do 7 dni od daty zakończenia akcji w następujący sposób wedle wyboru laureata: odbiór osobisty przez laureata we wskazanej przez niego księgarni stacjonarnej Organizatora albo przesyłka kurierska na podany przez laureata adres zamieszkania. Z kolei nagrody w postaci koszulek t-shirt zostaną wydane po dniu 2 września 2013 r. jednak nie później niż do dnia 30 września 2013 r. w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.

7.  Laureat akcji w ramach otrzymanej nagrody, o której mowa w § 4 ust. 5 i jego wyróżnienia, wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie w całości, w części lub w formie skróconej, hasła konkursowego laureata na stronie księgarni internetowej www.matras.pl wraz z imieniem i nazwiskiem laureata, a także profilu Organizatora (Matras) na Facebook`u.

 

[Prawa autorskie] § 5.

 1. Uczestnik przystępując do akcji zgadza się z tym, że hasło konkursowe nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów jak również autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2.  Z chwilą wydania nagrody laureatowi, o którym mowa w § 4, Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do utworu - hasła konkursowego autorstwa określonego laureata. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do haseł konkursowych następuje, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji wymienione w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

a. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. publikowania i powielania efektów pracy, m.in. w materiałach graficznych, audio lub audiowizualnych, dowolną metodą, w dowolnej liczbie i w dowolnej formie, np. plakatu, programu telewizyjnego, broszur, targów, gazet i czasopism, programów radiowych itp.;

c. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d. rozpowszechniania utworu oraz dowolnej ilości powieleń;

e. umieszczania efektów pracy w elektronicznych systemach przetwarzania danych;

f. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzanie do Internetu, sieci wewnętrznych lub za pomocą innych publicznych środków przekazywania danych wobec dowolnej liczby osób);

g. wystawienia, w tym w ramach prezentacji multimedialnych;

i. wyświetlenia;

j. odtwarzania;

k. nadawania i reemitowania.

3.                            Laureat akcji wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do hasła konkursowego. 

4.            Laureaci dwóch pierwszych nagrodzonych haseł konkursowych, o których  mowa w  niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie haseł konkursowych swojego autorstwa na t-shirtach księgarni www.matras.pl wraz z imieniem i nazwiskiem autora oraz  na innych materiałach promocyjnych księgarni www.matras.pl.

 

[Postanowienia Końcowe] § 6.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia akcji tj. w dniu 10 czerwca 2013 r.
 2. Publikacja regulaminu nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 r. na stronie internetowej www.matras.pl/konkurs w formie umożliwiającej jego pobranie ze strony www i zapisanie na nośniku. Regulamin będzie dostępny na stronie www.matras.pl/konkurs do dnia 30 września 2013 r.
 3. Regulamin akcji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Każdy uczestnik akcji jest uprawniony do złożenia reklamacji na piśmie przesyłką poleconą na adres ul. […], […] Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) [..] w terminie 14 dni od dnia 30 września 2013 r.  
 5. Organizator akcji jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia.
 6.  Do rozpatrzenia reklamacji uprawniona jest komisja konkursowa, o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu. Organizator zapewnia, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu strony www.matras.pl w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych oraz rejestracji na stronie www.matras.pl oraz odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.