Regulamin konkursu

Regulamin akcji „Kup książki i podręczniki w dobrej cenie.

Wygraj  iPady i iPody oraz inne nagrody”

zwany dalej „Regulaminem”

[Organizator] § 1.

 1. Organizatorem akcji „Kup książki i podręczniki w dobrej cenie. Wygraj iPady i iPody oraz inne nagrody”  (dalej „akcja”) jest   Matras S.A., ul. Chromika 5a, 40-238 Katowice, NIP: 634-10-05-237, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000252298, kapitał zakładowy 21 834 188 zł w całości opłacony (dalej „Organizator”).
 2. Organizator przeprowadza akcję w ramach ksiegarni internetowej www.matras.pl oraz księgarni stacjonarnych sieci Matras   za pośrednictwem strony www.matras.pl (dalej „Strona akcji”).
 3. Organizator oświadcza, że akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
 4. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane  w ramach i na potrzeby przeprowadzenia akcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
 5. Organizator oświadcza i informuje, iż Uczestnikowi przysługuje prawo każdoczesnego wglądu do danych osobowych Uczestnika oraz prawo do ich poprawiania.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

[Warunki uczestnictwa w akcji] § 2.

 1. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W akcji mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz  dokonały zakupu na kwotę minimum 60 zł w okresie od 18 lipca od 24 września 2012 r. w księgarni internetowej www.matras.pl, ebook.matras.pl lub dowolnej księgarni stacjonarnej Matras SA i umieściły hasło reklamujące księgarnie Matras w panelu zamówienia w księgarni internetowej www.matras.pl.
 3. Osoby, które przystąpiły do akcji nazywane są „Uczestnikami”.
 4. Udział w akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza jednocześnie, iż spełnia warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

[Zasady i przebieg akcji] § 3.

 1. Akcja trwa od  dnia  16 lipca 2012 r. dnia 24 września  2012 r. do godz. 24.00.
 2. Akcja polega na  dokonaniu zakupu na kwotę minimum 60 zł w księgarni internetowej www.matras.pl, ebook.matras.pl  lub dowolnej księgarni stacjonarnej Matras SA i umieszczeniu w panelu zamówienia księgarni www.matras.pl hasła konursowego reklamującego księgarnie Matras SA.
 3. Osoby, które dokonały zakupu w księgarni www.matras.pl o wartości minimum 60 zł wpisują hasło konkursowe w panelu zamówienia.
 4. Osoby, które dokonały zakupu w dowolnej księgarni stacjonarnej Matras lub ebook.matras.pl o wartości minimum 60 zł wpisują  w panelu zamówienia w księgarni internetowej www.matras.pl dane z paragonu/dowodu zakupu (kwotę, datę, miejsce zakupu) oraz hasło konkursowe. 

[Wyłonienie zwycięzcy i nagrody] § 4.

 1. Hasła konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizatora.
 2. Komisja konkursowa przyzna nagrody za te prace konkursowe, które oceni jako najlepsze pod względem merytorycznym i językowym.
 3. Nagrody w konkursie
 4. a.  5 x Apple iPad3 16GB WIFI (cena detaliczna 2015 zł brutto)

  b.  60 x  iPod shuffle  (cena detaliczna 207 zł brutto)

  c. kody rabatowe

  - o wartości 10 zł dla wszystkich uczestników akcji na jednokrotne zakupy za kwotę za minimum 60 zł

  - 60 x o wartości 50 zł na jednokrotne zakupy, niezależnie od kwoty zamówienia:

  - działanie kodów rabatowych polega na tym, że po wpisaniu podczas składania zamówienia kodu, czyli sekwencji znaków, naliczany jest rabat od kwoty wyliczonej do zapłaty; kody rabatowe przesyłane są za pomocą poczty elektronicznej i mogą być użyte jednokrotnie wyłącznie  wksięgarni internetowej www.matras.pl; kody rabatowe nie dotyczą  pozycji dostępnych w  www.matras.pl będących w promocji, wyprzedaży, przedsprzedaży oraz podręczników.

 5. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli księgarni Matras  dokona wyboru najlepszych haseł konkursowych oraz opublikuje wyniki w księgarni internetowej www.matras.pl w następujących terminach (4 tury i wielki finał):
 6. - dnia  3 sierpnia spośród haseł zgłoszonych w dniach od  16 lipca 2012 do godz. 24.00 30 lipca 2012 r.

  - dnia  16 sierpnia  spośród haseł zgłoszonych w dniach od   31 lipca 2012 do godz. 24.00 do 13 sierpnia 2012 r.

  - dnia  30 sierpnia  spośród haseł zgłoszonych w dniach od 13 sierpnia 2012 r. do godz. 24.00 27 sierpnia 2012 r.

  -dnia  14 września  spośród haseł zgłoszonych w dniach od dnia 27 sierpnia 2012 r. do godz. 24.00 10 września 2012 r.

  -dnia 28 września w dniach od dnia 10 września 2012 r. do 24 września 2012 r. do godz. 24.00

  - dnia 3 października spośród haseł zgłoszonych w dniach od dnia 16 lipca 2012 r. do godz. 24.00 24 września 2012 r.

 7. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:
 8. - wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kod rabatowy o wartości 10 zł na zakupy o wartości min. 60 zł w księgarni internetowej www.matras.pl w okresie  do 30 października 2012 r.

  - najlepsze hasła konkursowe wybrane przez komisję konkursową w dniach  3 sierpnia, 16 sierpnia, 30 sierpnia, 14 i 24 września zostaną nagrodzone każdorazowo 10 x iPodami shuffle oraz 10 kodami rabatowymi o wartości 50 zł możliwiającymi dokonanie zakupów w księgarni internetowej www.matras.pl w okresie do 30 października 2012 r.

  -najlepsze hasła konkursowe spośród wszystkich zgłoszonych w okresie od 16 lipca do 24 września 2012 r. zostaną nagrodzone 5 x Apple iPad3 16GB WIFI, 10 x kodami rabatowymi o wartości 50 zł , 10 x iPodami shuffle.

 9. Nagrody (IPady i iPody) zostaną przesłane  do 14 dni od dnia opublikowania wyników na adres podany w czasie rejestracji na www.matras.pl przez Uczestnika.
 10. Nagrody w postaci kodów rabatowych na  kwotę 50 zł zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres podany w czasie rejestracji na www.matras.pl przez Uczestnika.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika oraz siły wyższej, a w szczególności w przypadku:
 12. - niepodania danych adresowych,

  - podania błędnych, niepełnych danych adresowych,

  -wystąpienia zmiany danych adresowych Uczestnika, o których Organizator nie został poinformowany.

 13. Jeżeli zwycięzca konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w wyznaczonym terminie, przysługujące mu prawo do nagrody wygasa.
 14. Laureaci, którzy wygrali Apple iPad3 16GB WIFI,  zobowiązani są do podania danych osobowych niezbędnych (imię nazwisko, pesel, nip, adres zamieszkania, właściwy urząd skarbowy) do wywiązania się przez Matras S.A. z obowiązków Płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podanie wymienionych danych jest warunkiem otrzymania nagrody.
 15. Za odprowadzenie należnego podatku do Urzędu Skarbowego odpowiada Organizator.
 16. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

[Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu] § 5.

 1. W przypadku informacji o akcji zawartych w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych jedynie wiążące są postanowienia niniejszego regulaminu. 
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania akcji na www.matras.pl.
 3. Regulamin akcji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na www.matras.pl
 5. Regulamin w wersji zmienionej wchodzi w życie w ciągu 7 dni  od momentu opublikowania.
 6. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o której mowa w  niniejszym Regulaminie, wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie w całości, w części lub w formie skróconej, nadesłanych w Konkursie haseł konkursowych na stronach www.matras.pl, http://ebook.matras.pl, profilu Matras na Facebooku  i w innych materiałach służących promocji Organizatora.

[Postanowienia Końcowe] § 6.

 1. Zarówno Uczestnicy akcji, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu akcji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym akcji będą rozstrzygane przez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia akcji, czyli  16  lipca 2012 r.
 5. Publikacja regulaminu nastąpi w dniu 16 lipca 2012 r.  na stronie internetowej www.matras.pl. Od tego dnia regulamin będzie dostępny również w siedzibie Organizatora przez okres 14 dni.