Koszyk 0
Opis:
  Wycieczki poza utarte szlaki Rady bywalców Najważniejsze atrakcje Nikt nie zna świata lepiej niż my Spędź urlop w Barcelonie! Rozsmakuj się w tapas, naucz się tańczyć flamenco, poznaj sekrety katalońskiej secesji i podążaj śladami młodego Picassa. Odwiedź takie miejsca, jak rzymska Barcelona, La Rambla i kwartał pełen secesyjnych rezydencji. Poznaj mniej uczęszczane atrakcje, jak Colò ... nia Güell, Museu Egipci de Barcelona i Palau Baró de Quadras. MAR­SZRU­TY ‒ po­mo­gą za­pla­no­wać po­byt ade­kwat­nie do po­sia­da­ne­go cza­su i za­in­te­re­so­wań. Nie­zwy­kłE DO­ŚWIAD­CZE­NIA ‒ od by­wa­nia w naj­lep­szych bar­ce­loń­skich ba­rach czy obejrzenia me­czu na Camp Nou po po­zna­wa­nie se­kre­tów ka­ta­loń­skiej se­ce­sji, tro­pie­nie śla­dów mło­de­go Pi­cas­sa i udział w kar­na­wa­ło­wych sza­leń­stwach w Sit­ges. RA­DY BY­WAL­CÓW ‒ od  fo­to­gra­fi­ków, po­dróż­ni­ków i dzien­ni­ka­rzy Na­tio­nal Geo­gra­phic po ro­dzi­mych znaw­ców roz­ma­itych za­gad­nień, do­ty­czą­ce ulu­bio­nych miejsc, za­sad po­stę­po­wa­nia i wie­lu in­nych kwe­stii. TRA­SY 5 WY­CIE­CZEK PIE­SZYCH I SA­MO­CHO­DO­WYCH ‒ opa­trzo­ne ma­pa­mi i pla­na­mi ta­kich miejsc, jak rzym­ska Bar­ce­lo­na, La Ram­bla i kwar­tał pe­łen se­ce­syj­nych re­zy­den­cji. PRO­PO­ZY­CJE MNIEJ RU­TY­NO­WYCH SZLA­KÓW ‒ w tym po Colònia Güell, win­ni­cach re­gio­nu Pe­nedès i do Mu­seu Egip­ci de Bar­ce­lo­na. LI­STĘ TE­GO, CZE­GO PO­MI­NĄĆ NIE WOL­NO ‒ w każ­dym regionie omó­wio­nym w prze­wod­ni­ku, a tak­że przy tra­sie każ­dej wy­ciecz­ki pie­szej bądź samochodowej. WSPANIAŁE ZDJĘ­CIA, GRA­FI­KI, PLA­NY I MA­PY ‒ uła­twią pod­ję­cie de­cy­zji, po­ru­sza­nie się i grun­tow­ne po­zna­nie każ­de­go miej­sca. Czytaj dalej >> << Zwiń
Mniej Więcej
  • Opracowanie zbiorowe
  • 2016
  • 271
  • 214
  • 133
  • *, 978837596-733-3
  • 9788375967333
  • ZDA2J

Dodaj recenzję

Dołącz do grona naszych recenzentów. Dziel się z innymi miłośnikami książek wrażeniami z lektury. Cenimy wszystkie opinie naszych czytelników, stąd też w podziękowaniu za każdą opublikowaną recenzję proponujemy rabat - 5% na kolejne zakupy ...

Jak to działa?

Wyszukujesz książkę, którą chcesz się podzielić z innymi czytelnikami.
Piszesz recenzję. Logujesz się.
Możesz napisać kilka słów o sobie i wgrać swoje zdjęcie albo wybrać ilustrację z bazy awatarów.
Twoja recenzja czeka na akceptacje i publikację.
Po jej zatwierdzeniu:
a) otrzymasz w ciągu 24 godzin 5% kod rabatowy na kolejne zakupy.
- Rabat nie obejmuje podręczników.
- Kod rabatowy jest ważny miesiąc. Należy użyć go w czasie składania zamówienia.
b) dołączasz do grona recenzentów.

Więcej Zwiń

Twoja ocena